Chiến lược của bạn – Giải pháp của chúng tôi – Hãy hành động ngay

Phân hệ Mua hàng

(MM – Material Management)

Quản lý các hoạt động thu mua và lượng hàng hóa trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Phân hệ Mua hàng quản lý các giao dịch mua hàng và kiểm kê lượng hàng theo luồng quy trình từ Kế hoạch mua hàng, Hợp đồng mua hàng, Chính sách giá, Quản lý đơn hàng, đến Nhập hàng, Nhập hoá đơn và Quản lý công nợ.

Tính năng

  • Quản lý Kế hoạch, Hợp đồng, Ðơn hàng
  • Quy trình giao nhận hàng hóa
  • Quản lý Quy trình nhập mua (nhập khẩu, mua nội, ….)
  • Quản lý hóa đơn, quản lý và phân công phân tích công nợ với nhà cung cấp
  • Hệ thống báo cáo mua hàng

Liên hệ}